Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข่าวสาร LGBTIQ
Post New Topics
เปิดร่างกฎหมาย"เพศทางเลือก" จดทะเบียน"คู่ชีวิต" จดทะเบียนเสมือน"สามี-ภรรยา"
(Reader : 2390)
updated: 20 ก.ย. 2556 เวลา 14:20:10 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในการคุ้มครองสิทธิให้กับเพศที่สาม เมื่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จับมือกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยกร่างกฎหมายใหม่เอี่ยม เปิดมุมมองเรื่องสิทธิและเสรีภาพกับกลุ่มเพศที่สามให้กว้างขึ้น โดยใช้ชื่อว่า พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต

เป็นร่างกฎหมายที่ทำให้กลุ่มที่มีวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดหรือไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ LGBT มีคู่ชีวิตเป็นเพศเดียวกัน และใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัว เพื่อให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้เท่าเทียมกับชายจริง หญิงแท้ อาทิ การรับสิทธิประโยชน์ของคู่ชีวิต การดูแลและการลงนามอนุญาตให้คู่ชีวิตรักษาพยาบาล สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สิทธิการลดหย่อนภาษี สิทธิของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและสิทธิอื่นๆ

โดยมีสาระสำคัญว่า หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีฐานะ สัญชาติไทย สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตกับเพศเดียวกันได้โดยให้มีผลเสมือนชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน

พลิกร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ.... มีหลักการและเหตุผลว่า ปัจจุบันมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไป แต่สถานภาพของคู่ชีวิตดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับไว้ จึงทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่อันพึงมีพึงได้ ขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 26 และมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ และตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สมควรให้มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

มาตรา 3 ระบุว่า "คู่ชีวิต" หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันและได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.นี้ "การจดทะเบียน" หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อความสมบูรณ์ทางกฎหมาย "นายทะเบียน" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ได้แต่งตั้งขึ้น

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี้

ในหมวดที่ 1 เงื่อนไขการจดทะเบียนคู่ชีวิต ระบุว่า มาตรา 5 การจดทะเบียนคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ.นี้ให้กระทำได้เมื่อบุคคลมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย มาตรา 6 ระบุว่า การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายแสดงความยินยอมให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา 7 การจดทะเบียนจะกระทำมิได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (2) ถ้าบุคคลทั้งคู่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซึ่งความเป็นญาติดังกล่าวให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่&